โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ ป.โท ภาคปกติและภาคพิเศษ รุ่น 8-12

โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ ป.โท ภาคปกติและภาคพิเศษ รุ่น 8-12
คณะนิเทศฯนิด้าจัด โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ ปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษ รุ่นที่ 8-12” ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561 ภายใต้ธีม "ขาว-ยีนส์" เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ร้านอาหาร Thumbs up Karaoke & Restaurant

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีแนวทางปฏิบัติตาม เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา หลังสำเร็จการศึกษาพร้อมการก้าวไปสู่การพัฒนาในอาชีพของนักศึกษา และเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีจิตสำนึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป