การประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ และ การบริหารงานของ กสทช

กตป. จัดระดมความคิดเห็น นักวิชาการ, ผู้ประกอบการด้านโทรทัศน์ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ การบริหารงานของ กสทช.ด้านโทรทัศน์

ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ หรือ กตป. เป็นประธานเปิดงาน “การประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ และ การบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA เป็นผู้รวบรวม ข้อมูล และวิเคราะห์ประเมินผล สรุปผลข้อมูล จนได้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. นำทีมโดย รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและกิจการนักศึกษา และผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ