ประกาศ ผลคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2563

ประกาศ ผลคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2563

รับเอกสารขึ้นทะเบียน

     วันที่  23 - 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 

บันทึกข้อมูลนักศึกษา

      วันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน 2563 ที่  reg.nida.ac.th

ชำระเงิน

     วันที่ 23 - 30 พฤศจิกายน 2563 

ปฐมนิเทศระดับสถาบัน

     วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

เรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (ND 4000)
      ระหว่างวันที่ 14 - 25 ธันวาคม 2563

ปฐมนิเทศระดับคณะ

     วันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศด้านล่างนี้