ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าปริญญาเอก จำนวน 3 ราย ที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรในการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ NIDA ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าปริญญาเอก จำนวน 3 ราย ที่ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรในการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคารนวมินทราธิราชและหอเกียรติยศ (Hall of Fame) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดยรางวัลประกวดวิทยานิพนธ์ฯ แบ่งเป็นรางวัลระดับดีเยี่ยม จำนวน 1 ราย และ รางวัลระดับดี จำนวน 2 ราย ดังนี้

 

รางวัลระดับดีเยี่ยม : นางสาวปุณฑริกา รวิกุล

วิทยาพนธ์ "Marketing Communication Processes and Psychological Classification for Reassignment Health Service Industry in Thailand Through The Six Buddhist Temperaments"

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์

 

รางวัลระดับดี : นางฉัตรฉวี คงดี

วิทยาพนธ์ "Communication Factors and Community Management Towards Sustainable Tourism"

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ศ.พัชนี เชยจรรยา

 

รางวัลระดับดี : นางสาวชวพร ธรรมนิตยกุล

วิทยาพนธ์ "Conceptualizing Digital Citizenship for Digital Natives in Thailand"

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์