นางสาวชญาดา คงสินชัย นักศึกษาเก่า นิเทศฯ นิด้า รุ่นที่ 1 ผู้มีธุรกิจสร้างสรรค์รอบตัวได้อย่างดีงาม