พิธีทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 63 และวันพ่อแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 63 และวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาประดิษฐ์พระพุทธวจนะปัญญา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์