ประกาศ ผลคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 3/2563

ประกาศ ผลคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 3/2563

ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียน

     วันที่  4 - 6 มกราคม 2564  ที่ กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

บันทึกข้อมูลนักศึกษา

      วันที่  4 - 6 มกราคม 2564  ที่ http://reg.nida.ac.th/

ชำระเงิน

     วันที่  4 - 8 มกราคม 2564  

ปฐมนิเทศ

     วันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศด้านล่างนี้