ประกาศ ผลคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2564

ประกาศ ผลคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2564

รับเอกสารขึ้นทะเบียน

     วันที่  22 - 26 มีนาคม 2564 ที่ กองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ 

บันทึกข้อมูลนักศึกษา

      วันที่ 22 - 26 มีนาคม 2564 ที่  reg.nida.ac.th

ชำระเงิน

     วันที่ 22 มีนาคม - 2 เมษายน 2564

ปฐมนิเทศระดับสถาบัน

     วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

เรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (ND 4000)
      ระหว่างวันที่ 12 - 23 กรกฎาคม 2564

ปฐมนิเทศระดับคณะ

     วันที่ 7 สิงหาคม 2564 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศด้านล่างนี้