พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อโฆษณาอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์

ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อโฆษณาอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม

โดยเป็นการผนึกกำลัง 12 ภาคี ระหว่างสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางด้านทางด้านการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขยายผลต่อเนื่องโครงการผลิตสื่อโฆษณาที่ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมี AAT CODE OF ETHICS : แนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดเป็นพื้นฐาน

โดยวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในครั้งนี้ คือ เพื่อร่วมกันให้ข้อมูลและแนะนำแนวทางการจัดการเรียนการสอน หรือการพัฒนาหลักสูตรในการผลิตโฆษณาให้แก่ นิสิตนักศึกษา ที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมโฆษณาให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณาในการผลิตโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้แก่ นิสิตนักศึกษาที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมโฆษณาให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ และเพื่อร่วมมือในการจัดการศึกษา หรือการจัดอบรม เพื่อให้เกิดแนวทางการผลิตโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมี จรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา: แนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด รับเอาแนวปฏิบัติจากหอการค้านานาชาติ ฉบับปรับปรุงปี 2018 เป็นพื้นฐานในการพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนดังกล่าว