ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร

ขอแสดงความยินดีกับ..รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น "รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชานิเทศศาสตร์)"
ตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2563