Nitade@NIDA Live Talk/Teach ใน "การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิคด้วยแอฟพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน"

นิเทศฯ@NIDA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม Nitade@NIDA Live Talk/Teach ใน "การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิคด้วยแอฟพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน"
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ผ่านระบบ ZOOM เข้าร่วมฟรี!ไม่มีค่าใช้จ่าย

โดย... คุณณพล ผลากรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน Online Media Production
อาจารย์พิเศษ วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
และศิษย์เก่า ป.โท ภาคปกติ รุ่น 4 ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ลงทะเบียนเข้าฟังฟรีตั้งแต่บัดนี้ - 28 เม.ย. 64!!
Link >> https://forms.gle/n2TXZx5jMBug6zaV8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.099-287-4647

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้าอบรม
1. Computer หรือ Notebook หรือ Tablet หรือ โทรศัพท์มือถือ สำหรับฟังบรรยาย จำนวน 1 เครื่อง
2. โทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับฝึกปฎิบัติ
3. Download Application  Canva และ Eraser