ขอเชิญผู้สนใจส่งบทควางานประชุมบทความทางวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ/บทความจากวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ (ด้านการสื่อสาร และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ในงานประชุมบทความทางวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564

ระยะเวลาการส่งบทความตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2564
ส่งบทความได้ที่ https://forms.gle/3GfJNQjqB48bUgkJ6

โดยงานประชุมวิชาการดังกล่าว จัดโดย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สมาคมวิชาการนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายในและภายนอกสถาบัน (ด้านสื่อสารมวลชน และนิเทศศาสตร์) ได้นำเสนอบทความทางวิชาการจากวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ต่อที่ประชุม โดยให้มีการวิพากษ์ วิจารณ์ บทความวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ จากผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการภายนอกร่วมกลั่นกรอง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างกว้างขวาง

รายละเอียดเพิ่มเติม http://gscm.nida.ac.th/th/conference.php