ประกาศ ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2564

สถาบันขยายเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม รุ่นที่ 18 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

วันที่รับสมัครออนไลน์/ด้วยตนเอง

        บัดนี้ – 18 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

        23 มิถุนายน 2564

สอบข้อเขียน

        26 มิถุนายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

         7 กรกฎาคม 2564

สอบสัมภาษณ์

         10 - 11 กรกฎาคม 2564

ประกาศผลคัดเลือก

         21 กรกฎาคม 2564

รับเอกสารขึ้นทะเบียนเพื่อรับ User ID

         22 - 30 กรกฎาคม 2564

ชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร

          2 - 6 สิงหาคม 2564

ปฐมนิเทศ

          7 สิงหาคม 2564

เปิดภาคเรียน

          9 สิงหาคม 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้จากไฟล์ประกาศนี้