ประกาศ ผลคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2564

ประกาศ ผลคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2564

ยืนยันสิทธิ์ขึ้นทะเบียน

     วันที่  15 - 19 กันยายน 2564 ที่ http://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A

บันทึกข้อมูลนักศึกษา

      วันที่ 21 - 24 กันยายน 2564 ที่  reg.nida.ac.th

ชำระเงิน

     วันที่ 21 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564

ปฐมนิเทศระดับสถาบัน

     วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

เรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (ND 4000)
      ระหว่างวันที่ 13 - 24 ธันวาคม 2564

ปฐมนิเทศระดับคณะ

     วันที่ 8 มกราคม 2564 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศด้านล่างนี้