การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ตามที่คำสั่งสถาบันฯ ที่ 491/2564 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 จึงมีมติให้ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อ
เป็นบุคคลภายในหรือภายนอกสถาบัน ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2562 โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรอง และได้ทำการสอนในสถาบันหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภาสถาบันรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
นอกจากนี้ ต้องมีคุณสมบัติอื่น และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในข้อ 18 แห่งข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2563 ยกเว้น ข้อ 18 (1) ข้อ 3) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

2. ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ได้แก่ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่าของคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะกรรมการสรรหาคณบดีและรองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการไม่มีสิทธิ์สมัคร ได้รับการเสนอชื่อ และเสนอชื่อ
 
3. วิธีการสมัครหรือเสนอชื่อ
     3.1 ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณบดีด้วยตนเอง หรือสมัครโดยการยินยอมให้เสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ในเวลาราชการ กรณีส่งทางไปรษณีย์จะใช้วันที่บนตราประทับของไปรษณีย์ 
     3.2 ผู้สมัครสามารถขอรับแบบฟอร์มการสมัครหรือเสนอชื่อ ได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒน-บริหารศาสตร์ เลขที่ 148 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์     02 727 3307 , 099 287 4647 หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.gscm.nida.ac.th 
     3.3 ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อกรอกข้อความในแบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ให้ครบถ้วนชัดเจน และลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งเขียนชื่อ – ชื่อสกุล ตัวบรรจงกำกับ ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 นิ้ว พร้อมแนบหลักฐานการสมัครหรือการเสนอชื่อ ดังนี้ 

       1) ประวัติของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ
       2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้สมัครและผู้เสนอชื่อ
       3) สำเนาปริญญาบัตรของผู้สมัคร
       4) หนังสือรับรองการสอน หรือหนังสือรับรองการดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบัน (กรณีไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 
 ทั้งนี้ ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น
     3.4 คณะกรรมการสรรหาคณบดีจะตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นคณบดีตามลำดับของการสมัครก่อนหลัง ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเว็บไซต์  www.gscm.nida.ac.th

4. การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อ
     4.1  ผู้สมัครหรือได้รับการเสนอชื่อที่ได้รับการประกาศรายชื่อเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ จะต้องส่งเอกสารนำเสนอวิสัยทัศน์ในการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ   โดยเป็นการเสนอนโยบาย แนวทางการพัฒนาและการบริหารคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการจัดพิมพ์โดยมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 จำนวน 8 ชุด ส่งให้เลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ผ่านทาง gscm@nida.ac.th ภายในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564
  4.2 กำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่          เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM  
  4.3 การนำเสนอวิสัยทัศน์ คนละไม่เกิน 20 นาที และตอบคำถามของคณะกรรมการ (ลำดับการนำเสนอตามประกาศฯ)  
 

5. เกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
  5.1 คุณสมบัติการเป็นคณบดี
      1) ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารระดับองค์กร หรือระดับหลักสูตร
      2) ความรู้ความสามารถและประสบการณ์เชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
      3) มีผลงานสะท้อนบทบาททางสังคมเป็นที่ประจักษ์
  5.2 วิสัยทัศน์ นโยบายการบริหาร และแนวทางการพัฒนาคณะ
  5.3 ภาวะผู้นำ คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ ปฏิภาณ ไหวพริบ รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา   

ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครด้านล่างนี้