ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานสถานที่

ตามประกาศคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ พ้นกำหนดรับสมัครแล้ว และคณะฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีผู้มีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 7 ราย รายละเอียดตามไฟลด้านล่าง

วัน เวลา

สถานที่สอบ

หมายเหตุ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

เวลา 9.30 – 12.00 น.

ห้องประชุม สำนักงานคณะนิเทศศาสตร์ฯ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

 

 

     ทั้งนี้ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ให้ทราบในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ที่คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ และเว็บไซต์ http://gscm.nida.ac.th/