ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์ (สาขาวิชานิเทศศาสตร์) ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564