ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ฯ

ตามประกาศคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ จำนวน 1 อัตรา และประกาศคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และวัน เวลา สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 นั้น 

บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ จำนวน 2 ราย 

รายละเอียดตามประกาศด้านล่าง