ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีและรองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ เรื่อง การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 17 กันยายน 2564 นั้น บัดนี้ กำหนดการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา 

รายละเอียดประกาศตามไฟล์ด้านล่าง