ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564