ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์ในคณะฯ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงนำแหน่งผู้บริหารคณะฯ 4 ท่าน ดังนี้

(1) รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564

(2) รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์
ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

(3) รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร
ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต
ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564