ประกาศ ขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ

กำหนดขยายเวลารับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ

  •  สมัครออนไลน์   บัดนี้ -  17 ธันวาคม  2564
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน   23 ธันวาคม 2564
  •  สอบข้อเขียน  25 ธันวาคม 2564
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 29 ธันวาคม 2564
  •  สอบสัมภาษณ์   8-9 มกราคม 2565
  •  ประกาศผลคัดเลือก  14 มกราคม 2565
  •  รับเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา   17 - 19 มกราคม 2565
  •  ชำระเงินค่าลงทะเบียน   17 - 21 มกราคม 2565
  •  ปฐมนิเทศ   แจ้งให้ทราบภายหลัง
  •  เปิดภาคเรียน 22 มกราคม 2565

 

รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้