รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลาและสถานที่สอบประมวลความรู้ แผน ข หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)

ประกาศคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลาและสถานที่สอบประมวลความรู้ แผน ข หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ

วันเวลา สถานที่สอบ 

- วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒน-บริหารศาสตร์ (ห้องสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

ประกาศผลสอบ

- วันที่ 6 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์ระบบทะเบียนการศึกษา ที่ http://reg.nida.ac.th

 

รายละเอียดตามไฟล์ด้านล่าง