ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564