ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิดา รอดหยู่ นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 14

ในโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ระดับปริญญาเอก
ชื่อโครงการ: การสื่อสารและต่อรองอำนาจในการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิพลเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์มานิในประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว