ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ป.โท สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม และสาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

รายละเอียดตามไฟล์ด้านล่าง