ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ วันเวลาและสถานที่สอบ เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคพิเศษ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ วันเวลาและสถานที่สอบ  เข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคพิเศษ รุ่นที่ 19 ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2564 

  • สอบข้อเขียน - วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. 
  • สอบสัมภาษณ์ - วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. 

รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 
โดยเจ้าหน้าที่คุมสอบจะส่งลิงก์เชิญเข้าห้องสอบออนไลน์ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าสอบยืนยันการเข้าสอบผ่าน QR-Code ในไฟล์ประกาศด้านล่าง หรือ https://forms.gle/wk5krrmoJptXVztx9  ภายในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ภายในเวลา 12.00 น.

 

  • ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ และทางเว็บไซต์ http://www.gscm.nida.ac.th