ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ NIDA

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์