ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคพิเศษ ครั้งที่ 3/2564 รุ่น 19

ประกาศ ผลคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 3/2564

ยืนยันสิทธิ์ขึ้นทะเบียน

     วันที่ 14-16 มกราคม 2565 ที่ http://forms.gle/6hDetN97fSMgwZV1A

ส่งเอกสารขึ้นทะเบียน

     วันที่ 14 – 19 มกราคม 2565

ลงทะเบียนผ่านระบบ

     วันที่ 17-19 มกราคม 2565 ที่ reg.nida.ac.th

ชำระเงิน

     วันที่ 17-21 มกราคม 2565

ปฐมนิเทศ

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. ผ่านระบบโปรแกรม Zoom

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศด้านล่างนี