ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดังนี้

1 นายอภิวัฒน์ เตชะสุริยวรกุล

2 นายณัฐณธีร์ อันทรบุตร

3 นายศักดิ์สิทธิ์ กิจเลิศผล

4 นายพงศกร เด่นอุดม

5 นายเดชา ชมมณฑา

6 นางสาวมินตรา วิสารทพงศ์

7 นางสาวสุทธิดา สุขหอม

8 นางสาวพิมพ์ชนก จ่ายวานิช

สัมภาษณ์งานผ่านระบบ ZOOM ในวันองคารที่ 18 มกราคม 2564

ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ตามลำดับ

**Link สำหรับการเข้ารับสัมภาษณ์ คณะฯ จะจัดส่งไปยัง e-mail ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในใบสมัคร