ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
1 นายณัฐณธีร์ อันทรบุตร
2 นายอภิวัฒน์ เตชะสุริยวรกุล
3 นางสาวสุทธิดา สุขหอม
4 นายศักดิ์สิทธิ์ กิจเลิศผล

ขอให้ผู้ผ่านการสัมภาษณ์งานลำดับที่ 1 รายงานตัวกับคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ภายใน วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์