ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา (ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา)

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ และคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคปกติ กรณีพิเศษ ทุนส่งเสริมการศึกษา (เรียนในเวลาราชการ) ครั้งที่ 1/2565 ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 1 ราย โดยมีรายชื่อตามไฟล์แนบ ดังนี้