ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา (ภาคพิเศษ)

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ และคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ และคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2565 ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน  3  ราย โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ ดังนี้