ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติกรณีสอบสัมภาษณ์ รอบพิเศษ (ครั้งที่ 8) ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับ ปริญญาโท ภาคปกติรอบพิเศษ (ครั้งที่ 8) ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาสามัญ ที่ลิ้งก์แนบ ดังนี้ http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_lasttest_normal8-2565.pdf