ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา) รอบพิเศษ (ครั้งที่ 8) ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับ ปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา รอบพิเศษ (ครั้งที่ 8) ประจำปีการศึกษา 2565 บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาสามัญ ตามลิ้งก์แนบดังต่อไปนี้ http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/annouce_lasttest_scholar8-2565.pdf