ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ภาคปกติ (กรณีปกติและทุนส่งเสริมการศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) ภาคปกติ (ในเวลาทำการ) คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ กรณีปกติ (สอบสัมภาษณ์) และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา  ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นั้น บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตามไฟล์แนบดังนี้