ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญาระหว่างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ และคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2565 นั้น บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตามไฟล์แนบ ดังนี้