โครงการนิเทศ@นิด้าสร้างสรรค์สังคม

 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ จัดโครงการนิเทศ@นิด้าสร้างสรรค์สังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้งคณะฯ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาเก่าและปัจจุบัน เดินทางไปบริจาคอุปกรณ์การศึกษา อาทิ หนังสือ ปากกา ดินสอ เก้าอี้สำหรับใช้ประชุมครูและผู้ปกครอง ณ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ และร่วมทำบุญสังฆทาน ถวายปัจจัย และบริจาคสิ่งของ ณ วัดประชุมราษฎร์ 14 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ คณะฯได้เข้าศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ Samkhok Organic Farm สวนปลูกผักที่ปราศจากการใช้สารเคมีโดยใช้วิธีการเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์สังคมและบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม อันเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนตอบแทนสังคมของคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้งคณะฯ