Ph.D Research Talk “นวัตกรรมและความหลากหลายของงานวิจัยการสื่อสาร”

นิเทศ@นิด้า จัดโครงการเสวนาวิชาการ Ph.D. Research Talk หัวข้อ "นวัตกรรมและความหลากหลายของงานวิจัยการสื่อสาร (Innovation & Disversity of Communication Research)" ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 8011 ชั้น 8 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนักศึกษาเก่าปริญญาเอก มาร่วมเสวนาวิชาการในประเด็นการทำวิจัยและการเลือกหัวข้อวิจัย

โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานวิจัยในการทำดุษฎีนิพนธ์ และพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก ให้ได้แนวทางและทิศทางของการวิจัยด้านนิเทศศาสตร์ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล อีกทั้ง ยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และเพื่อร่วมกันพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เชิงวิชาการต่อไปในอนาคต