นิเทศนิด้า...เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

8d0126d4c9b8f4c8e5608859c5e03a06.jpg

นิเทศนิด้า...เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานในส่วนงานการศึกษา)
สังกัดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
- ระดับปริญญาตรี 
- จำนวน 1 อัตรา
- อัตราเงินเดือน 19,500 .- บาท
.
สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
.
หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://gscm.nida.ac.th/th/  
.
หรือ  http://personnel.nida.ac.th/สมัครสายสนับสนุน 
.
และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
.
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้- 16 กันยายน 2565
.
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 
คนละ 200 บาท (ทั้งนี้ สถาบันฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

ติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ : 0 2727 3307
Email : gscm@nida.ac.th