#นิเทศนิด้า...เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

070b48d947a9eea86b382050fb7a0689.jpg

 

#นิเทศนิด้า...เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานในส่วนงานการศึกษา)

สังกัดคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

ระดับปริญญาตรี

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 19,500 .- บาท

 

สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

.

หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://gscm.nida.ac.th/th/

.

หรือ http://personnel.nida.ac.th/สมัครสายสนับสนุน

.

และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

.

 ขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2565

.

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

คนละ 200 บาท (ทั้งนี้ สถาบันฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

.

ติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพท์ : 0 2727 3307

Email : gscm@nida.ac.th