ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคปกติ กรณีพิเศษ ทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 4/2565

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคปกติ กรณีพิเศษ ทุนส่งเสริมการศึกษา (เรียนในเวลาราชการ) ครั้งที่ 4/2565

ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 2 ราย โดยมีรายชื่อตามไฟล์แนบ ดังนี้