ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

v7PIQk.jpg

 

                 ตามประกาศคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานคณะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานในส่วนงานการศึกษา วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา นั้น
                 บัดนี้ การสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบแข่งขันในตำแหน่งดังกล่าว โดยมีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน จำนวน 1 ราย คือ นางสาวอิลฮาม เด่นยิ่งโยชน์
                 ดังนั้น ขอให้ผู้สอบได้ ไปรายงานตัวที่คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565