ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 3/2565 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2565

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 3/2565 ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2565 ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ จำนวน 4 ราย ตามไฟล์แนบดังนี้