ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 3/2565 ประจำภาค 2 ปีการศึกษ

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 รุ่นที่ 21 ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2565 ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ จำนวน 4 ราย โดยมีรายชื่อตามไฟล์แนบ ดังนี้