ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีสอบสัมภาษณ์ครั้งที่ 4/2565

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับ ปริญญาโท ภาคปกติครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น

บัดนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาสามัญ ตามไฟล์แนบดังต่อไปนี้