ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคปกติ กรณีพิเศษ ทุนส่งเสริมการศึกษา รอบพิเศษ ครั้งที่ 9/2565

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคปกติ กรณีพิเศษ ทุนส่งเสริมการศึกษา(เรียนในเวลาราชการ) รอบพิเศษ ครั้งที่ 9/2565 ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 4 ราย โดยมีรายชื่อตามไฟล์แนบ ดังนี้