ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคพิเศษ ครั้งที่ 3/2565 รุ่นที่ 21 ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2565 (โครงการ

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคพิเศษ ครั้งที่ 3/2565 รุ่นที่ 21 ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2565 (โครงการทุน Partners Link-up) ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน จำนวน 1 ราย โดยมีรายชื่อตามไฟล์แนบ ดังนี้