เปิดรับบทความสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ปีที่ 10 ฉบับ 1

LcZ5aV.png

ได้เวลาแล้ว! #นิเทศนิด้า เปิดรับบทความสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า (ตีพิมพ์)  ปีที่ 10 ฉบับ 1 ประจำปี 2566 (มกราคม - มิถุนายน 2566)

ตั้งแต่บัดนี้ -  28 กุมภาพันธ์ 2566

โดยผู้ที่สนใจส่งบทความสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียด รูปแบบการจัดบทความ ส่วนประกอบของบทความได้ที่ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jcin/about
และส่งบทความได้ที่ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jcin/about/submissions

*ค่าธรรมเนียมการส่งบทความ 3,000 บาท ต่อบทความ (เมื่อได้รับการอนุมัติจากบรรณาธิการ) และราคาพิเศษสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ภายในสถาบัน 2,000 บาทต่อบทความ (เมื่อได้รับการอนุมัติจากบรรณาธิการ)

สอบถามเพิ่มเติม
gscmjournal@nida.ac.th
02-727-3306