โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน

ขอเรียนเชิญผู้สนใจหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ (หน่วยงานละไม่เกิน 2 คน) เข้าร่วม “โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2561 จำนวน 5 รุ่น โดยรุ่นที่ 5 จะจัดขึ้นในวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Lab 4 ชั้น 10 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักวิจัยในหน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษาในการดำเนินงานวิจัยด้านต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการทำวิจัยของหน่วยงานรัฐ ในการนำความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อการวิจัยประเมินผลการดำเนินงาน และการพัฒนานวัตกรรมต่อไป


>> กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร และใบรับรองหัวหน้าหน่วยงาน ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม Email : gscm@nida.ac.th หรือ หมายเลขโทรสาร (02) 377-7414 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมและรับจำนวนจำกัด 25 ที่นั่งเท่านั้น! สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02- 727-3752